Holland Jikiden Kan
ZNKR Iaido & Muso Jikiden Eishin Ryu Iaido


Home
Z.N.K.R. Kata
Leraren
Examens
Uitrusting
Video
Foto

MUSO JIKIDEN EISHIN RYU KATA
(Muso Jikiden Eishin-ryu is een traditionele vormvan iaido.)

Seiza No Bu (Omori-Ryu)
1. 前 Mae
2. 右 Migi
3. 左 Hidari
4. 後 Ushiro
5. 八重垣 Yaegaki
6. 受流 Ukenagashi
7. 介錯 Kaishaku
8. 附込 Tsukekomi
9. 月影 Tsukikage
10. 追風 Oikaze
11. 抜打 Nukiuchi
Tatehiza No Bu (Hasegawa-Ryu of Eishin-Ryu)
1. 横雲 Yokogumo
2. 虎一足 Tora no issoku
3. 稲妻 Inazuma
4. 浮雲 Ukigumo
5. 颪 Oroshi
6. 岩波 Iwanami
7. 鱗返 Urokogaeshi
8. 波返 Namigaeshi
9. 瀧落 Takiotoshi
10. 真向 Makkō
Okuiai Iwaza no Bu
1. 霞 Kasumi
2. 脛囲 Sunegakoi
3. 戸詰 Tozume
4. 戸脇 Towaki
5. 四方切 Shihōgiri
6. 棚下 Tanashita
7. 両詰 Ryōzume
8. 虎走 Torabashiri
Okuiai Tachi waza no Bu
1. 行連 Ikizure
2. 連達 Tsuredachi
3. 惣捲 Sōmakuri
4. 惣留 Sōdome
5. 信夫 Shinobu
6. 行違 Ikichigai
7. 袖摺返 Sodesuri-gaeshi
8. 門入 Mon-iri
9. 壁添 Kabezoi
10. 受流 Ukenagashi
Betu-betu
1. 暇乞其の一 Itomagoi Sono Ichi
2. 暇乞其の二 Itomagoi Sono Ni
3. 暇乞其の三 Itomagoi Sono San

Bangai no Bu (Okuden)
1. Sode-surikomi
2. Siho-barai